Onderdeel van:Topzorggroep

Re-integratie tweede spoor

Altijd een passende oplossing

We hebben op basis van jarenlange ervaring een uniek eigen programma ontwikkeld, passend bij de verschillende fasen van de re-integratie. Dit noemen we het TipTapTop-programma. We lichten de onderdelen hierna toe zodat u een goed beeld heeft hoe wij toewerken naar het optimale resultaat. 

Deel 1 - Talent in Perspectief (TIP)

TIP is de diagnostische fase van het traject waarin een uitgebreide intake plaatsvindt om de specifieke situatie van de medewerker in kaart te brengen en de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen. De centrale vragen voor de medewerker zijn: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat is daarvoor nodig?

Er wordt een uitgebreid praktijkassessment uitgevoerd. Dit is een nulmeting waarbij door middel van psychodiagnostisch onderzoek met gecertificeerde testen de persoonlijkheid, drijfveren, gedachtenpatronen, copingstijl en probleemoplossend vermogen van de medewerker in kaart worden gebracht. Afname en interpretatie van de testen geschiedt volgens de beroepscode van het NIP. Deze diagnostiek is niet bedoeld om uw medewerker in een hokje te plaatsen. Wij geloven in dit uitgebreide onderzoek vanwege het optimale inzicht wat we krijgen in iemands persoons- en zoekprofiel conform de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Ook de leefstijl wordt in kaart gebracht, onder andere door middel van een fysieke meting. 

Vanuit de nulmeting worden concrete doelen opgesteld op het gebied van persoonlijke effectiviteit en activering, hoe iemand adaptieve coping strategieën aanleert, het zelfvertrouwen krijgt om deze uit te voeren en welke begeleiding iemand nodig heeft om deze doelen te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat uw medewerker fysiek en mentaal belastbaar genoeg is om mogelijkheden op de arbeidsmarkt optimaal te (leren) benutten.

Deel 2 - Talent Arbeidsmarkt Perspectief (TAP)

Met een duidelijk profiel van uw medewerker kunnen we in de volgende fase aan de slag met de ontwikkelpunten. De actieve begeleiding is gebaseerd op de doelen die zijn opgesteld bij de nulmeting. We stellen een realistisch arbeidsperspectief op om, rekening houdend met de kansen op de arbeidsmarkt, actief aan de slag te gaan met de zoektocht naar werk. De voortgang van het traject wordt nauwlettend gemonitord door de vaste casemanager die aan uw medewerker is toegewezen.

Het TAP programma kent een aantal vaste belangrijke onderdelen. Allereerst voeren onze counselors en/of psychologen individuele begeleidingsgesprekken met uw medewerker om de werknemersvaardigheden en arbeidsmogelijkheden te optimaliseren. Vervolgens helpen we via sollicitatiebegeleiding met alle relevante zaken in het sollicitatieproces, zoals het opstellen van een CV, (open) sollicitatiebrieven en presentatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast besteden we in trainingsvorm veel aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, assertiviteit, emotieregulatie en zelfredzaamheid. Door rollenspellen oefenen we bijvoorbeeld ook sollicitatiegesprekken.

Deel 3 - Talent op Praktijk (TOP)

Zodra uw medewerker er klaar voor is, gaan we van start met het in praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden in de laatste fase (TOP). Wij gaan actief de arbeidsmarkt benaderen door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk zodat uw medewerker succeservaringen kan opdoen via vrijwilligerswerk, proefplaatsingen en/of snuffelstages. Er wordt gemonitord hoe het werkritme wordt ervaren en waar nodig wordt uw medewerker extra begeleid. Soms is een stukje (om)scholing nodig, ook daarin denken wij graag met u en uw medewerker mee. Het re-integratieteam kan met potentiële werkgevers in gesprek gaan om mogelijkheden voor een proefplaatsing met baangarantie te onderzoeken. Ondertussen werkt uw medewerker verder aan het uitbreiden van het netwerk, proactief benaderen van de arbeidsmarkt en gaat uw medewerker solliciteren.

U wordt als werkgever middels professionele rapportages regelmatig op de hoogte gehouden van gemaakte afspraken, de voortgang van het traject van uw medewerker en diens sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Hiervoor volgen we de richtlijnen van het UWV en houden we rekening met de AVG-wetgeving.