Onderdeel van:Topzorggroep

Onze werkwijze

Altijd een passende oplossing

TopzorgGroep Re-integratie biedt alle soorten re-integratietrajecten aan. Dit zijn zowel alle trajecten vanuit het UWV, 1e en 2e spoortrajecten vanuit een dienstverband als gemeentetrajecten. Op basis van jarenlange ervaring hebben we een uniek programma ontwikkeld, passend bij de verschillende fasen van re-integratie. Dit noemen we het TipTapTop-programma.
We lichten de onderdelen hierna toe om een goed beeld te geven van hoe wij toewerken naar het optimale resultaat. 

Deel 1 - Talent in Perspectief (TIP)

TIP is de diagnostische fase van het traject waarin een uitgebreide intake plaatsvindt om iemands specifieke situatie in kaart te brengen en de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen. De centrale vragen in deze fase zijn: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat is daarvoor nodig?

Er wordt een uitgebreid praktijkassessment uitgevoerd. Dit is een nulmeting waarbij door middel van psychodiagnostisch onderzoek met gecertificeerde testen de persoonlijkheid, drijfveren, gedachtenpatronen, copingstijl en probleemoplossend vermogen in kaart worden gebracht. Afname en interpretatie van de testen geschiedt volgens de beroepscode van het NIP. Deze diagnostiek is niet bedoeld om iemand in een hokje te plaatsen. Wij geloven in dit uitgebreide onderzoek vanwege het optimale inzicht wat we krijgen in iemands persoons- en zoekprofiel.

Vanuit de nulmeting worden concrete doelen opgesteld op het gebied van persoonlijke effectiviteit en activering, hoe iemand adaptieve coping strategieën aanleert, het zelfvertrouwen krijgt om deze uit te voeren en welke begeleiding iemand nodig heeft om deze doelen te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat iemand fysiek en mentaal belastbaar genoeg is of wordt om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt optimaal te (leren) benutten.

Deel 2 - Talent Arbeidsmarkt Perspectief (TAP)

Met een duidelijk profiel gaan we in de volgende fase aan de slag met de ontwikkelpunten. De actieve begeleiding is gebaseerd op de doelen die zijn opgesteld bij de nulmeting. We stellen een realistisch arbeidsperspectief op om, rekening houdend met de kansen op de arbeidsmarkt, actief aan de slag te gaan met de zoektocht naar werk. De voortgang van het traject wordt nauwlettend gemonitord en bijgestuurd indien nodig.

Het TAP programma kent een aantal belangrijke onderdelen. Allereerst voeren onze counselors en/of psychologen individuele begeleidingsgesprekken om de werknemersvaardigheden en arbeidsmogelijkheden te optimaliseren. Vervolgens helpen we via sollicitatiebegeleiding met alle relevante zaken in het sollicitatieproces, zoals het opstellen van een CV, (open) sollicitatiebrieven en presentatie op de arbeidsmarkt. Tevens besteden we aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, assertiviteit, emotieregulatie en zelfredzaamheid.

Deel 3 - Talent op Praktijk (TOP)

Wanneer iemand er klaar voor is, gaan we van start met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden in de laatste fase (TOP). Wij gaan actief de arbeidsmarkt benaderen door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk zodat iemand succeservaringen kan opdoen via vrijwilligerswerk, proefplaatsingen en/of snuffelstages. Er wordt gemonitord hoe het werkritme wordt ervaren en waar nodig wordt iemand extra begeleidt. Soms is een stukje (om)scholing nodig, ook daarin denken wij graag met mee en onderzoeken de mogelijkheden hiertoe. Het re-integratieteam kan met potentiële werkgevers in gesprek gaan om mogelijkheden voor een proefplaatsing met baangarantie te onderzoeken. Ondertussen wordt verder gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk, proactief benaderen van de arbeidsmarkt en het daadwerkelijke solliciteren.

Voor de uitvoering van onze trajecten houden we ons aan geldende regel- en wetgeving conform de richtlijnen van het UWV en/of Wet Verbetering Poortwachter en houden we rekening met de AVG-wetgeving.